Služby

Občanské právo

 • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v exekučních a rozhodčích řízeních
 • závazkové právo (vytváření smluvních dokumentů včetně tzv. nepojmenovaných smluv a smluv o smlouvách budoucích, revize smluv, vyhotovování všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazkových vztahů)
 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
 • zastupování obviněného ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu
 • zastupování poškozeného v přestupkovém řízení
 • právo sociálního zabezpečení

Ústavní právo

 • sepis ústavní stížnosti
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva

Trestní právo

 • právní pomoc před zahájením trestního stíhání
 • trestní obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudem
 • zahlazení odsouzení
 • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • právní pomoc při rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě
 • zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů
 • příprava trestního oznámení

Rodinné právo

 • zastupování před soudy všech stupňů
 • žaloby na neplatnost manželství, žaloby na neexistenci manželství
 • rozvody manželství (včetně přípravy tzv. nesporných rozvodů)
 • rodičovská zodpovědnost
 • problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi, mezi ostatními příbuznými, mezi manžely, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
 • určování otcovství
 • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby

Pracovní právo

 • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčím řízení
 • vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vznik pracovního poměru volbou či jmenováním
 • vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení)
 • skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, hromadná propouštění, odstupné)
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • otázky odměňování za práci (problematika mezd, platů, odměn, srážek ze mzdy, náhrady mzdy či platu)
 • překážky v práci
 • konkurenční doložky
 • odpovědnost za škodu
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (problematika tzv. rent)
 • bezpečnost práce
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
 • problematika diskriminace